گزیده اخبار :

سعید نمکی

موج اول اپیدمی کنترل شد

از آن خیز اولیه کاسته شد اما ما نگران موج دوم بیماری بودیم که سفرها می تواند عامل بزرگی برای آن باشد که خوشبختانه طرح فاصله گذاری برای کنترل این موضوع نگاشته شد.

سعید نمکی: از طریق پرونده های الکترونیکی، بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 شناسائی خواهند شد

وزیر بهداشت: قصد ورود به داخل منازل مردم و یا بیرون کشاندن آنها را نداریم.