مقتدر مظلوم

تکرار خطا دوباره شما را بسزد

نشریه آمریکایی فارین افرز اخیراً مقاله ای را تحت عنوان «انقلاب بعدی ایرانیان» به قلم اریک اِدِلمان و رِی تاکی منتشر کرده که با تحلیل های مختلف در برخی سایت ها و کانال های تلگرامی نیز منعکس شده است.