گزیده اخبار :

شکایت

شکایت تلگرام از اپل به خاطر اتخاذ سیاست های ضدرقابتی

هزینه اداره اپ استور در مقایسه با درآمدی که اپل از این فروشگاه کسب می کند بسیار ناچیز است