گزیده اخبار :

الرزقی

گروه‌های شیعه عراق با نامزدی الزرفی برای نخست وزیری مخالفت کردند

گروه‌های شیعی عراق طی نشستی بر سر مخالفت با مامور شدن عدنان الزرفی برای تشکیل کابینه عراق توافق کردند.