دسته : گزارش تصویری
شماره : 13254224399
تاریخ : 21 خرداد 1399
مردم علیه نژادپرستی زندگی سیاهان مهم است، عدالت نیست، صلح نیست، من نمی توانم نفس بکشم! - اینها و شعارهای دیگر امروز در سراسر جهان شنیده می شوند.