گزیده اخبار :

«و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»

استکبار در حال فروپاشی از درون خود، مکر 88 در 2021 به کنگره عودت داده شد.
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»
 «و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین»

امتیاز 4.87/5

دیدگاه کاربران

اعداد وارد شده صحیح نمی باشد
ثبت دیدگاه