يكشنبه، 10 مهر، 1401 | Sunday 2nd of October 2022
۱۹:۴۴
بین الملل - کد خبر : 2020
چهارشنبه، ۰۹ بهمن، ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﻄﺮﻩ ﭼﮑﺎﻧﯽ آمریکا از تلفات ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﻄﺮﻩﭼﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎﺭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

 ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﻄﺮﻩ ﭼﮑﺎﻧﯽ آمریکا از تلفات ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ایران زمین،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﻄﺮﻩﭼﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎﺭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺳﯽﺍﻥﺍﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﺍﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻋﯿﻦﺍﻻﺳﺪ ۵۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ‏ﺁﺳﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﻐﺰﯼ ‏( concussions ‏) ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ‏ ( traumatic brain injuries‏) ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .

‏ﺗﻮﻣﺎﺱ ﮐﻤﭗﺑﻞ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﺍﯼ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۵۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ ‏(TBI‏) ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ۱۶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ۱۵ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪﺍﻧﺪ.۱ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ TBI ﺗﺸﺨﯿﺺﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ .

ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﯼ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﯽﺍﻥﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎﺭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۲۰۰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ .

ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﯾﻦ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻬﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﭘﻨﻬﺎﻥﮐﺎﺭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ از ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ، ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ،ﻣﺎﺭﮎ ﺍﺳﭙر، ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ  ﻣﺎﯾﮏ ﭘﺎﻣﭙﺌﻮ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻋﯿﻦﺍﻻﺳﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻭ ﻗﻄﺮﻩﭼﮑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻦﺍﻻﺳﺪ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺟﺪﯼﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﺍﺣﺖﻫﺎ ﺭﺍ .

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ۱۱ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ‏« ﺁﺳﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﻐﺰﯼ ‏» ‏( concussion ‏) ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ۳۴ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‏« ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ ‏» ‏( ﮐﻪ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﯼﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ‏) ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺼﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﺪ 

ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
نظر خود را بنویسید :
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
پربیننده‌ترین اخبار
آخرین اخبار
اخبار برگززیده ...
به نظر شما نتیجه برجام چه تاثیری بر معیشت مردم می گذارد؟
تاثیر بسیار مطلوب بر اقتصاد و معیشت مردم
بدون تاثیر
تاثیر بد و مخرب در دراز مدت بر اقتصاد و امنیت ملی
ثبت رای
قیمت لحظه ای
در حال بروز رسانی ...
دلار
بیت کوین
یورو
لیر
پوند
دلار کانادا
یوان چین
کرون سوئد
تمامی قیمت ها به ریال می‌باشد.
در حال بروز رسانی ...
سکه
انس طلا
مثقال طلا
طلای ۱۸
تمامی قیمت ها به ریال می‌باشد.
در حال بروز رسانی ...
نفت برنت
در حال بروز رسانی ...
بورس
در حال بروز رسانی ...
شهروند خبرنگار ...
تقویم روز يكشنبه، 10 مهر، 1401
داستان تشکیل حزبی که جمهوری اسلامی را به قدرت رساند
تحلیلگر ایران زمین
داستان تشکیل حزبی که جمهوری اسلامی را به قدرت رساند

شهید باهنر معتقد است افزایش آزادی حاصل از انقلاب و کار حزبی قوی راست‌ها و چپ‌ها، روحانیون ارشد و عالیرتبه را به فکر ایجاد یک حزب متمرکز اسلامی انداخت و اینگونه بود که حزب جمهوری اسلامی در روز 29 بهمن 1357 تشکیل شد.

معادله چندمجهولی حمله به سلمان رشدی و برجام/ دست های پشت پرده فعال شده اند/ سیاست داریوش به ما چه می گوید؟
تحلیلگر ایران زمین
معادله چندمجهولی حمله به سلمان رشدی و برجام/ دست های پشت پرده فعال شده اند/ سیاست داریوش به ما چه می گوید؟

سیاستی که توسط مخالفان برجام پیش گرفته شده سیاستی تاریخی و مرموز است که پیش از این بارها به کار رفته و می‌توان نام آن را «سندرم داریوش» گذاشت. سندرمی که ردپای آن در حمله به سلمان رشدی هم دیده می‌شود.