گزیده اخبار :

وقتی آرزوها نمیمیرند

نوجوان معلول چابهاری ساکن آبیک به آرزوی خود رسید
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند
وقتی آرزوها نمیمیرند

امتیاز 5/5

دیدگاه کاربران

اعداد وارد شده صحیح نمی باشد
ثبت دیدگاه