گزیده اخبار :

مردم علیه نژادپرستی

زندگی سیاهان مهم است، عدالت نیست، صلح نیست، من نمی توانم نفس بکشم! - اینها و شعارهای دیگر امروز در سراسر جهان شنیده می شوند.
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی
مردم علیه نژادپرستی

امتیاز 4.52/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه