گزیده اخبار :

عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»

واکسیناسیون کرونا در سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت آغاز شد
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
عکس آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»

امتیاز 5/5

دیدگاه کاربران

اعداد وارد شده صحیح نمی باشد
ثبت دیدگاه