سیزده بدر متفاوت ایرانیان

رفتن به دامن طبیعت در روز سیزدهم فروردین یک سنت قدیمی در ایران است اما امسال مردم به دلیل شیوع کرونا روز طبیعت را در خانه سپری می‌کنند تا از این ویروس همه‌گیر در امان باشند.
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان
سیزده بدر متفاوت ایرانیان

امتیاز 3.73/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه